Chào mừng quý vị đến với Đỗ Vũ Hiệp.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài tập CTDL (CT_Pascal)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Vũ Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:11' 19-09-2010
Dung lượng: 320.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Program Sap_Xep_Theo_Ten;
TYPE
ConTro = ^HoSo;
HoSo = RECORD
HoLot : String[17];
Ten : String[7];
Diem : Real;
End;
VAR
a : Array[1..50] Of HoSo;
Tam : ConTro;
i,j,PhanTu : Integer;
BEGIN
PhanTu := 0;
New(Tam);
With Tam^ Do
Repeat
Write(`-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): `);
Readln(HoLot);
If HoLot <> `0` Then
Begin
Write(`-Nhap ten : `);
Readln(Ten);
Write(`-Nhap diem : `);
Readln(Diem);
PhanTu := PhanTu + 1;
a[PhanTu] := Tam^;
End;
Until HoLot = `0`;
For i := 1 To PhanTu - 1 Do
For j := PhanTu DownTo i+1 Do
If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
Begin
Tam^ := a[j];
a[j] := a[j-1];
a[j-1] := Tam^;
End;
Writeln;
Writeln(`------------------------------------`);
Writeln(`| HO VA TEN | DIEM |`);
Writeln(`|--------------------------|-------|`);
For i := 1 To PhanTu Do
With a[i] Do
Writeln(`|`,HoLot:17,` `,Ten:7,` |`,Diem:5:1,` |`);
Writeln(`------------------------------------`);
Readln
END.

Program Sap_Xep_Diem_Tang;
TYPE
ConTro = ^Lop;
Lop = RECORD
HoTen : String[24];
NamSinh : Integer;
DiemTb : Real;
End;
VAR
Hs : Array[1..50] Of lop;
i,j,n : Integer;
Tam : ConTro;
Begin
Writeln(`SAP XEP DIEM TANG DAN);`);
Writeln(`Giai thuat noi Buble`);
Writeln(`--------------------`);
New(Tam);
Writeln;
Write(`-So hoc sinh: `);
Readln(n);
For i := 1 To N Do
With Hs[i] Do
Begin
Write(`+Ho ten hoc sinh thu: `,i:2,` la: `);
Readln(Hoten);
Write(`+Nam sinh: `);
Readln(NamSinh);
Write(`+Diem trung binh: `);
Readln(DiemTb);
End;
For i := 1 To N-1 Do
For j := 1 To N-i Do
If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
Begin
Tam^ := Hs[j];
Hs[j] := Hs[j+1];
Hs[j+1] := Tam^;
End;
Writeln;
Writeln(` DANH SACH SAP XEP`);
Writeln;
For i := 1 To N Do
With Hs[i] Do
Writeln(`-`,HoTen:24,` :`,Namsinh:4,` , `,DiemTb:5:2);
Readln
End.

Program Hoa_Don;
CONST
Max = 100;
TYPE
ConTro = ^HoaDon;
HoaDon = RECORD
NguoiMua : String[24];
TenHang : String[10];
DonGia : Real;
SoLuong : Integer;
End;
VAR
a : Array[1..Max] Of HoaDon;
DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
Tam : ConTro;
Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
Tong : Real;
KiemTra : Boolean;

BEGIN
Writeln(`HOA DON BAN HANG`);
Writeln(`----------------`);
Writeln;
Spt := 0;
New(Tam);
With Tam^ do
Repeat
Write(`-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): `);
Readln(NguoiMua);
If NguoiMua <> `0` Then
Begin
Write(`-Ten hang: `);
Readln(TenHang);
Write(`-Don gia
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Giải trí