Chào mừng quý vị đến với Đỗ Vũ Hiệp.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thành tựu văn hóa thời cận đại

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Vũ Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:03' 16-12-2009
Dung lượng: 18.4 MB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
Trỡnh baứy dieón bieỏn chieỏn tranh ụỷ giai ủoaùn thửự hai (1917-1918)?
Chieỏn tranh theỏ giụựi thửự nhaỏt ủaừ ủeồ laùi haọu quaỷ gỡ?
TRU?NG THCS-THPT LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ
TIẾT 9
GV: ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG
Chương 7: Những thành tựu văn hoá thời cận đại
Tiết 9:
Bài 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI
NỘI DUNG

1/ Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại
2/ Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
3/ Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
? Văn hóa là gì?
Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử nhằm phục vụ nhu cầu của mình.
Buổi đầu thời cận đại được tính trong khoảng thời gian nào?
1. Sự phát triển của nền văn hoá mới đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX:


Bối cảnh lịch sử:
Buæi ®Çu thêi cËn ®¹i tÝnh tõ C¸ch m¹ng t­ s¶n Hµ Lan 1566 ®Õn C¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p 1789. §©y lµ thêi k× ®Êu tranh gi÷a chÕ ®é phong kiÕn suy tµn vµ giai cÊp t­ s¶n ®ang lªn  ¶nh h­ëng ®Õn v¨n ho¸.
Coóc Nây
La Phông Ten
Mô - Li - e
Đại biểu xuất sắc của nền bi kịch cổ điển Pháp
Nhà ngụ ngôn, nhà văn cổ điển Pháp
T¸c gi¶ nÒn hµi kÞch Ph¸p
Bét - Tô - Ven
Nhà soạn nhạc vĩ đại người D?c
Mô Da
Nhà soạn nhạc thiên tài người o
Rem - Bran
Hoạ sĩ nổi tiếng người Hà Lan
Mông tex ki ơ
Vôn Te
Rút Xô
Các nhà khai sáng "mở đường cho cách mạng tư sản Pháp thắng lợi"
TUẦN TRA ĐÊM – TRANH REM-BRAN.
Tư tưởng:Trào lưu triết học ánh sáng
MON-TE-XKI-Ơ
(1689 - 1755)
RÚT-XÔ(1712 - 1778)
VÔN-TE(1694 - 1778)
Tại sao các nhà khai sáng Pháp được xem như "Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp 1789 thắng lợi?
Vì họ phê phán chế độ quân
chủ chuyên chế, lên án nhà
thờ Kitô giáo..Đề ra 3 nguyên
tắc rõ rệt: Lập pháp, hành pháp
và tư pháp.
Những tư tưởng này góp phần
tích cực cho cuộc cách mạng
bùng nổ
2. Thành tựu văn học nghệ thuật từ TK XIX đến đầu TK XX:
a/ Bối cảnh lịch sử:
Trong TK XIX, tình hình thế giới có nhiều biến đổi.
Phương Tây: Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đời sống nhân dân lao động ngày càng cơ cực.
Phương Đông: Chế độ cai trị của thực dân và phong kiến làm đời sống nhân dân khốn khổ.
-> Các tác phẩm nghệ thuật đã phản ánh đầy đủ các hiện tượng trên.
b/ Những thành tựu tiêu biểu
* Văn học:
Phương Tây:
Vich-to Huy-gô: Nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Pháp.
Vích To Huy Gô
(1802 - 1885)
Bức họa Cô-dét
“Những người khốn khổ”
Lép Tôn-xtôi (1828-1910)
Nhà văn Nga nổi tiếng với tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình”
Mác-Tuên (1835-1910)
Nhà văn Mĩ mang tính trào phúng và hài hước “ Những cuộc phưu lưu của Tom Xoay-ơ, Những người I-nô-xăng đi du lịch”
Mác Tuên
(1835 - 1910)
* Phương Đông:
Ta go
( 1861 - 1941):
Ông là nhà văn hoá
lớn của ấn độ
Tác phẩm tiêu biểu
"Tập thơ Dâng"
Lỗ Tấn
(1881 - 1936):
Nhà văn nổi tiếng
Trung Quốc
Tác phẩm tiêu biểu:
AQ chính truyện,
nhật kí người điên
Ta go (1861 - 1941)
Lỗ Tấn (1881 - 1936)
? Những tác phẩm của các tác giả phương Đông và phương Tây thế kỉ XIX-XX đều phản ánh nội dung gì?

Thể hiện quan điểm mới về cái đẹp, muốn thoát khỏi cuộc sống tăm tối của chế độ phong kiến.
Phản ánh cuộc sống của nhân dân đương thời, đặt biệt là người lao động nghèo khổ.
Lòng yêu nước và nổi niềm của nhà văn, nhà thơ lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
* Nghệ thuật
- Các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, điêu khắc, kiến trúc phát triển.
- Xuất hiện nhiều nhà văn hóa lớn: Họa sĩ Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), Pi-cat-xô ( Tây Ban Nha), Lê-Vi-Tan ( Nga)…
Bảo tàng LI-VRƠ
Van Gốc
CÁNH ĐỒNG
- Phu-gi-ta (Nhật Bản)
Li-vi-tan
Một số bức tranh
của danh hoạ Picaso
Tchaikovsky
BA LÊ - HỒ THIÊN NGA - NHẠC TRAI-CỐP-XKI
3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời phát triển của CNXH KH từ giữa TK XIX đầu TK XX:
a/ Chủ nghĩa xã hội không tưởng:
Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời trong hoàn cảnh nào và đại diện tiêu biểu là ai?
a/ Chủ nghĩa xã hội không tưởng
Trong hoàn cảnh tư bản chủ nghĩa phát triển song lại gây nhiều đau khổ cho nhân dân  Các nhà tư tưởng muốn xây dựng một xã hội mới không có áp bức.
Tiêu biểu là :
Xanh ximông(1760-1825)
Phu-ri- ê(1772-1837)
Ô-Oen (1771- 1858)
Tại sao gọi là Chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Phê phán sâu xắc xã hội tư bản, ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân. Dự đoán xã hội tương lai.
Không phát hiện được quy luật phát triển của chế độ tư bản và hoàn cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ.
 Tiền đề cho sự ra đời của học thuyết Mác sau này.
b/ Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời và phát triển trong điều kiện lịch sử nào?
* Sự ra đời:
- Trên cơ sở phong trào công nhân thế giới phát triển mạnh.
- Kế thừa và phát triển những thành tựu khoa học tự nhiên và xã hội mà loài người đạt được  Chủ nghĩa xã khoa học ra đời.

* Nội dung:
Gồm Triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Các Mác
Ăng ghen
Lê nin
Đại diện tiêu biểu:
Chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành cương lĩnh chống chủ nghĩa tư bản.
Mở ra kỉ nguyên phát triển của khoa học (kể cả khoa học tự nhiên và khoa họa xã hội)
? Theo em sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học có vai trò như thế nào đối với sự phát triển xã hội?
Bài tập củng cố: Nối các sự kiện ở cột A phù hợp với cột B
Bài tập về nhà
1/ Những thành tựu văn hóa trong buổi đầu thời cận đại?
2/ Sưu tầm một số tranh ảnh về nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc và họa sĩ nổi tiếng thời cận đại.
Chúc các em học bài thật tốt
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Giải trí